AROMA แจกทอง มูลค่ากว่า 1 แสนช็อปพิเศษที่แม็คโคร เท่านั้น!

เม.ย. 30, 2024

AROMA แจกทอง รวมมูลค่ากว่า 1 แสน ช็อปพิเศษที่แม็คโคร เท่านั้น!

ซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อโรม่า” (Aroma) ที่แม็คโคร ทุกสาขา ซื้อครบ 1,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบรวม 3,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “อโรม่า แจกทอง”

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

วิธีการเล่นง่าย ๆ เพียง

ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อโรม่า”(Aroma) ที่แม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นช่องการทางขายออนไลน์ โดยซื้อครบ 1,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุดิบรวม 3,500 บาท ใน 1 ใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “อโรม่า แจกทอง” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยทำการส่ง SMS พิมพ์ข้อความ ARตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 12 หลัก (ยกตัวอย่าง AR123123456789) ส่งผ่านระบบโทรศัพท์ (SMS) มาที่หมายเลข 4141888 โดยมีค่าบริการ SMS ในราคาปกติ 3 บาท (ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าส่วนแบ่งและรายได้ไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ค่าบริการส่ง SMS กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด) จากนั้นถ่ายรูปใบเสร็จและเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
เมื่อครบระยะเวลา บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทฯ จากนั้นทำการพิมพ์วันที่ทำการส่ง sms, หมายเลขโทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จ ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ และนำมาจับสลาก ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เลขที่ 34/54 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

มีกำหนดจับรางวัล ดังนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จับรางวัลวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. และแจกรางวัลวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

ของรางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทองคำแท่งรวมค่าแรง หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 40,700 บาท มูลค่ารวม 40,700 บาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ สร้อยคอทองคำรวมค่ากำเหน็จ หนัก 1 สลึง จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 10,675 บาท มูลค่ารวม 85,400 บาท
รางวัลที่ 3 ได้แก่ บัตรกำนัลแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าอโรม่า มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัล 2,000 บาท รวมมูลค่า 40,000 บาท

หมายเหตุ

  • บัตรกำนัลแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าอโรม่า เป็นของทางบริษัทฯ
  • ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมของรางวัลเป็นที่เรียบร้อย
  • ราคาทองคำ ณ วันที่ 9 เมษายน 2567 (โดยไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล)
  • รวมตลอดรายการ 29 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 166,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท)

มีเกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัลดังนี้

1. ผู้โชคดีจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ มีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น หลังจากประกาศรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ จากเจ้าหน้าที่บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด จะทำการติดต่อด้วยเบอร์โทร. 0897136666/0948822555

2. ในเวลาทำการ เวลา 9.00-18.00 น. โดยผู้โชคดีต้องนำส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หรือช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด (ที่แม็คโครสาขาที่กำหนด) เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลได้ที่บริษัทฯ หรือสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด โดยสิ่งที่ต้องนำมายืนยันได้แก่
1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชื่อตรงกับที่ได้รับรางวัล กรณีชาวต่างชาติสำเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ตที่ไม่หมดอายุจำนวน 1 ชุด ลงนามชื่อแล้วรับรองสำเนาถูกต้อง
1.2) เอกสารยืนยันรับของรางวัล 1 ชุด
1.3) รูปถ่ายใบเสร็จและใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่มีเลขที่ใบเสร็จตรงกับที่ได้รับรางวัล
1.4) ซิมโทรศัพท์ที่มีเบอร์ตรงกับที่ได้รับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งหลักฐานดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อของรับรางวัลในวันและเวลาทำการ ภายในระยะ 20 วัน ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดทางบริษัทถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลที่ได้ด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงนามชื่อรับรองเอกสารด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลได้ที่แม็คโครสาขาแจ้งวัฒนะ โดย 1 ชื่อผู้รับมอบอำนาจ สามารถเป็นตัวแทนการมอบอำนาจได้เพียง 1 ชื่อผู้โชคดี

4. ผู้โชคดีอนุญาตให้บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและ/หรือมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เพื่อยืนยันว่าได้รับการอนุญาตให้ผู้เยาว์รับรางวัลได้ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์การเป็นบิดาและ/หรือมารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันผู้โชคดีจะได้รับรางวัลที่ถูกจับขึ้นมาในครั้งแรกเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น

6. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรือสื่ออื่นๆ (มีการปิดบังข้อมูลชื่อและนามสกุล เบอร์โทร.บางส่วน) โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ภาพที่นำไปประชาสัมพันธ์สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

7. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่าบริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด และบริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทฯ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีก 30 วัน หลังจากภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทต่อท่านได้สิ้นสุดลง

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

9. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของทองคำ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายได้โดยตรง

10. สำหรับของรางวัลประเภทบัตรกำนัลของขวัญแทนเงินสดของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งหลังจากยืนยันสิทธิ์ โดยจะทำการจัดส่งหลังจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานข้างต้นครบถ้วน ภายใน 15 วันทำการ และสำหรับของรางวัลประเภททองคำ ผู้โชคดีต้องเดินทางมารับที่แม็คโครสาขาแจ้งวัฒนะ

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง อาทิ ค่าเดินทางการมารับรางวัล เป็นต้น

12. กรณีมีข้อพิพาทขัดแย้ง หรือต้องตีความ ให้ยึดตามคำตัดสินของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

13. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด(“บริษัทฯ”), บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), เอเจนซี่, เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย, พนักงานขาย รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

14. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 การจับรางวัล ผ่านทางทางเว็บไซต์ https://aromathailand.com และ www.facebook.com/aromathailand

You might also like

มกราคม 19, 2021

ภาพบรรยากาศการจับฉลากหาผู้โชคดีในกิจกรรม “แจกหนักจัดเต็มกับ Aroma”

ภาพบรรยากาศการจับฉลากหาผู้โชคดีในกิจกรรม "แจกหนักจัดเต็มกับ Aroma"
Read More
พฤษภาคม 20, 2022

Thaifex Anuga Asia : The Hybrid Edition 2022

สัมผัสธุรกิจกาแฟครบทุกรูปแบบภายในบูธ Aroma Group พร้อมยกทัพโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น!!
Read More
ตุลาคม 6, 2021

กาแฟ COE คืออะไร ทำไม Aroma Group ถึงให้ความสำคัญในช่วงนี้ ??

สวัสดีค่ะทุกท่านน วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับกาแฟ COE ว่ามันคืออะไร ทำไม Aroma Group ถึงให้ความสำคัญในช่วงนี้.
Read More