Roasting Machine

  IMF LR300

  เครื่องคั่วกาแฟขนาด 300g. เหมาะสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติ และตัวอย่างกาแฟ

  Read More

  IMF RM2

  เครื่องคั่วกาแฟขนาด 2kg. เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นในการคั่วกาแฟ

  Read More

  IMF RM6

  เครื่องคั่วกาแฟขนาด 6kg. เหมาะสำหรับร้านกาแฟ boutiques อยู่ในพื้นที่จำกัด และลดการปล่อยมลพิษ

  Read More

  IMF RM15

  เครื่องคั่วกาแฟขนาด 15kg. เหมาะสำหรับร้านกาแฟ boutiques อยู่ในพื้นที่จำกัด และลดการปล่อยมลพิษ

  Read More