กรุงเทพฯ
เต็มเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนดเป้าหมายของแผนกขายและการตลาดออนไลน์ แอพลิเคชั่น (Coffee2U) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
 • วางแผนการทำงานของแผนกออนไลน์ แอพลิเคชั่น (Coffee2U), ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ รวมถึงแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ควบคุมปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
 • การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีแนวความคิดใหม่ที่พัฒนายอดขายได้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ทางด้านการขายสินค้าช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่น มีเดียเอเจนซี่ หรือ แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ได้ในระดับดี
 • ละเอียดรอบคอบและสามารถจัดการงานอย่างเป็นระบบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีความสามารถในการนำเสนองาน และกล้าแสดงออก

 

Apply Quick Apply

Application Form

Mail your resume to info@aromathailand.com