COSTA RICA

ใครอยากสัมผัสรสชาติของเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ผ่านมาตรฐาน COE Costa Rica ในปี 2021 ทาง Aroma Group
ก็ได้ประมูลเข้ามาให้คอกาแฟได้ลิ้มลองรสชาติความซับซ้อนอันมีเสน่ห์มากถึง 7 Rank ได้แก่

Costa Rica
Colombia
Yemen
Nicaragua