ขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟพิเศษ
สู่การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เพราะการพัฒนากาแฟพิเศษไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากเพียงหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกองค์ประกอบในอุตสาหกรรมกาแฟ อย่างที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่า ‘ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ’ หากเกษตรกรไม่ยอมเปิดใจเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปอย่างสะอาด หากผู้บริโภคไม่เข้าใจกาแฟพิเศษ หากผู้ซื้อไม่เห็นคุณค่า หากไม่มีการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ และอีกหลายปัจจัย โลกของกาแฟย่อมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้ เราจึงเห็นการก่อตั้งสมาคมและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากาแฟสู่การเป็นกาแฟพิเศษ เพื่อประสบการณ์ใหม่ของการบริโภคกาแฟ เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ และเพื่อการสร้างคุณค่าอันนำไปสู่มูลค่าให้กับกาแฟคุณภาพดีจากทั่วโลก     

Cup of Excellence (COE)

ตั้งแต่ปี 1999 ที่ Cup of Excellence (COE) ก่อตั้งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา และนวัตกรรมเกี่ยวกับกาแฟมากมาย เกิดคลื่นลูกใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกาแฟและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไปทั่วโลก

หากเป็นคอกาแฟหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ น่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ COE กันอยู่บ้างในฐานะองค์กรที่จัดประกวดคุณภาพของกาแฟ โดยมีมาตรฐานการตัดสินที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ โดยกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมคัดเลือกทั่วโลก ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ได้ Cupping Score มากกว่า 86 คะแนน จะถือว่าผ่านมาตรฐานเป็นกาแฟพิเศษที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

กาแฟที่ผ่านการคัดเลือกจาก COE จะถูกพิจารณาอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นน้ำ จะต้องปลูกในฟาร์มที่ดี มีการจัดการดูแลต้นกาแฟอย่างดี มีการผลิตที่ดี จากนั้นจะนำเมล็ดกาแฟมา Cupping ซ้ำหลายครั้ง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาแฟจากหลายประเทศทั่วโลกประมาณ 2025 คน ที่ผ่าน COE Cupper Camp เพื่อเรียนรู้ถึงหลักในการ Cupping ของ COE ก่อน และกาแฟที่จะได้การยอมรับว่าผ่านมาตรฐาน COE นั้น จะต้องได้ Cupping Score สูงกว่า 86 คะแนน COE จึงถือเป็นตราประทับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นการการันตีสุดยอดเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีว่ามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

Cup of Excellence ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสุดยอดกาแฟที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ กลายเป็นมาตรฐานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมกาแฟเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการค้นพบกาแฟคุณภาพดีจากฟาร์มเล็กๆ ทั่วโลก ที่เกษตรกรตั้งใจปลูกและผลิต หากแต่ไม่ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ เป็นตราประทับที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับเมล็ดกาแฟ ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการศึกษาเพื่อพัฒนากาแฟให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เกิดการพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟทั่วโลก ผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพดีมากขึ้น และยังส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกับการอนุรักษ์ป่าไม้บนพื้นที่สูงอันเป็นแหล่งปลูกกาแฟ     

มากกว่าการประกวดเพื่อค้นหากาแฟคุณภาพดีจากทั่วโลก คือ COE ได้กลายเป็นองค์กรที่เป็นแรงผลักดันการพัฒนากาแฟ ทำให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟให้เพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งหมดนี้ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้โลกของกาแฟเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

Alliance of Coffee Excellence (ACE)

จากการก่อตั้ง Cup of Excellence (COE) ที่ทำให้เราค้นพบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีมากมายจากฟาร์มน้อยใหญ่ทั่วทุกมุมโลกแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการตลาดที่จะทำหน้าที่เป็น Show Room ให้กาแฟซึ่งผ่านมาตรฐาน COE ได้ออกมาโชว์ตัวประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จัก และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป เป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสลิ้มลองกาแฟพิเศษจากแหล่งปลูกใหม่ๆ และเป็นช่องทางเพื่อสร้างรายได้อันยั่งยืนให้กับเกษตรกรกับผู้พัฒนากาแฟคุณภาพดีต่อไป

Alliance of Coffee Excellence (ACE) คือองค์กรที่พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการประมูลกาแฟที่ได้รับรางวัลผ่านทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกเป็นองค์กรแรก ทำให้ผู้คั่วกาแฟได้มีโอกาสซื้อกาแฟที่ได้รางวัลจากทั้งเกษตรกรรายใหญ่ และโดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กๆ ที่อาจไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อน และยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปลูกกาแฟได้ตระหนักถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้น หากปลูกและผลิตกาแฟพิเศษที่มีคุณภาพดี 

กว่า 20 ปีที่ ACE ได้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มการประมูลกาแฟระดับโลกสำหรับกาแฟที่ชนะรางวัล ได้กลายเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกร ทำให้เกิดการขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดให้กับเมล็ดกาแฟพิเศษได้อย่างไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

Alliance of Coffee Excellence และ Cup of Excellence จึงถือเป็น 2 องค์กรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนากาแฟพิเศษของโลก โดย ACE จะทำหน้าที่ด้านงานขาย การประมูล การเป็นสมาชิก และการขยายตลาด ส่วน COE จะทำหน้าที่เป็นเวทีแข่งขันเพื่อคัดเลือกเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากทั่วโลก ทั้งยังก่อให้เกิดโครงการด้านการศึกษาต่าง ๆ เกิดการฝึกอบรม การให้การศึกษาแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และการวิจัยเกี่ยวกับกาแฟ   

 

ใครที่อยากสัมผัสรสชาติกาแฟคุณภาพ COE จากหลายแหล่งปลูกทั่วโลก หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
LINE@ >> https://lin.ee/Fnrj3g9

 

ข้อมูล: https://allianceforcoffeeexcellence.org
https://cupofexcellence.org