ใบรับรอง

We are Aroma

Aroma Group มุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบ ทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการผลิต
บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้ :
BRCGS (British Retail Consortium Global Standard) เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
FSSC 22000 ระบบความปลอดภัยทางอาหาร
ISO 22000 ระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
GMP (Good Manufacturing Practice) หลักเกณฑ์วิธีการควบคุมการผลิตอาหาร
ISO 14001Environmental Management Systems มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแสดงถึงวิธีการวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
Halal ดำเนินการกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
Organic Thailand การทำเกษตรอินทรีย์ที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม