จดหมายข่าว
TH / EN
TH / EN
Instagram Aroma Thailand
Youtube Aroma Thailand
Twitter Aroma Thailand
Facebook Aroma Thailand
Career Banner
Career Resume
1
ข้อมูลส่วนตัว
...............
2
ข้อมูลการศึกษา
...............
3
ข้อมูลการทำงาน
...............
4
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ลักษณะงานที่สนใจ
1.ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*
2.ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
วันที่สามารถเริ่มทำงาน*
เดินทางโดย*
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ(ภาษาไทย)*
อื่นๆ โปรดระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ(ภาษาไทย)*
นามสกุล(ภาษาไทย)*
ชื่อเล่น(ภาษาไทย)*
คำนำหน้าชื่อ(ภาษาอังกฤษ)*
อื่นๆ โปรดระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)*
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)*
วันเกิด*
อายุ*
สถานที่เกิดจังหวัด*
ส่วนสูง*
น้ำหนัก*
เชื้อชาติ*
สัญชาติ*
ศาสนา*


หมายเลขบัตรประชาชน*
ออกให้ ณ*
วันที่หมดอายุ*
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่*
ซอย
ถนน
แขวง / ตำบล*
เขต / อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบันเป็น*
บ้านของบิดา มารดา
บ้านตนเอง
บ้านญาติ/เช่า/หอพัก
เดือนละ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่*
หมู่
ถนน
แขวง / ตำบล*
เขต / อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์
E-Mail Address*
Facebook
Line ID


สถานภาพทางการทหาร
จะเกณฑ์เมื่อ พ.ศ.
ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก
สถานภาพสมรส*
อื่นๆ โปรดระบุ


ชื่อคู่สมรส
นามสกุล(เดิม)
ชื่อเล่น
อายุ
จำนวนบุตร
สถานที่ทำงาน
โทรศัพท์


ชื่อบิดา
นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม


ชื่อมารดา
นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
มีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม


ท่านมีพี่น้องรวมทั้งหมด
เป็นชาย
เป็นหญิง
ท่านเป็นบุตรคนที่
คนที่ 1 (ชื่อ-สกุล)
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่
คนที่ 2 (ชื่อ-สกุล)
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่
คนที่ 3 (ชื่อ-สกุล)
ชื่อเล่น
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่
Next